รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
- ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
- ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ
- สาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089