ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 002/2562
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ได้แก่
นายประทีป ปุณวัฒนา
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089