ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 (ขยายครั้งที่ 6)
ตำแหน่งอาจารย์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก)
สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการผลิต หรือเครื่องกล หรืออุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089