ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ 30 บาท
ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร QS1
ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานพัสดุ) คณะศึกษาศาสตร์
คุณจารุวรรณ สดใส โทร 038102018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (หน่วยพัสดุ) คณะศึกษาศาสตร์
คุณนางสาวจารุวรรณ สดใส โทร 0-3810-2018