สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์
คุณอังคณา ชมศรี โทร 038102090