สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

1. ฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร 038102006, 038102050
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038102700 ต่อ 705