ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 รายละเอียด

2. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 003/2562 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91244 สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

3. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 003/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

7. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 5) สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

8. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

9. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

1. รับสมัครผู้มีความประสงค์ย้ายสาขาวิชาเอก และย้ายเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

3. การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 รายละเอียด

4. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - หมดเขต 29 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. รับสมัครสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 - หมดเขต 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียด

2. Discussed academic collaboration with Catholic University in Ruzomberok, Slovak Republic.

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 รายละเอียด

3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 5 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

4. รับสมัครศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าต้นแบบของ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด

5. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

6. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

7. เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม 27 กันยายน 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียด

8. เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 รายละเอียด