ข่าวรับสมัครงาน

No. 1

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล (ขยายครั้งที่ 6) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการผลิต หรือเครื่องกล หรืออุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED ถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด

No. 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ (พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา/สาขาอื่นๆ ตาม ISCED) หมดเขต 23 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 รายละเอียด

No. 3

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม หมดเขต วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 รายละเอียด

No. 4

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล (ขยายครั้งที่ 1) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ หมดเขต 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 รายละเอียด

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

No. 1

การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 รายละเอียด

No. 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - หมดเขต 29 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

No. 1

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

No. 2

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม 27 กันยายน 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียด

No. 3

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 รายละเอียด