ข่าวรับสมัครงาน

No. 1

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

No. 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

No. 3

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

No. 4

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 4) สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

No. 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 002/2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด

No. 6

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล (ขยายครั้งที่ 6) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการผลิต หรือเครื่องกล หรืออุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED ถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด

No. 7

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ (พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา/สาขาอื่นๆ ตาม ISCED) หมดเขต 23 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 รายละเอียด

No. 8

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม หมดเขต วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 รายละเอียด

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

No. 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

No. 2

การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 รายละเอียด

No. 3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - หมดเขต 29 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

No. 1

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

No. 2

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม 27 กันยายน 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียด

No. 3

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 รายละเอียด