แบบฟอร์ม Faculty of Education

แบบฟอร์มทั้งหมด

# ประเภท หมวด ชื่อเอกสาร # #
1 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ขอใช้สื่อทัศนูปกรณ์ 172
2 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ใบนำส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ 174
3 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 167
4 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ บัญชีรายชื่อแฟ้มเอกสารส่งหน่วยจัดเก็บ 250
5 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 185
6 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 243
7 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย 225
8 บริหารงานทั่วไป หน่วยบุคคล ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานผลการอบรม 160
9 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ใบลาพักผ่อน 163
10 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ แบบใบลาไปต่างประเทศ 199
11 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ 208
12 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ใบลาอุปสมบท 244
13 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ หนังสือลาออกจากราชการ 202
14 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ หนังสือลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย 178
15 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ แบบใบขอยกเลิกวันลา 218
16 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ขออนุญาตไปราชการ 175
17 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ขออนุมัติไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 228
18 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่อง ความจำนงเลือกนโยบายลงทุน 170
19 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 179
20 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 168
21 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ สปส.9-02-แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์-ประกันสังคม 160
22 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 232
23 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 211
24 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ 205
25 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ข้อบังคับสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 203
26 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ สปส.9-02 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล-เปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล 213
27 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เอกสารใบปะหน้าส่งเคลมประกันสุขภาพกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต) 176
28 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 160
29 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ศัลยกรรม และอุบัติเหตุ-คุ้มครอง วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. 173
30 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 216
31 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าพักอาศัยอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 235
32 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักอาคารอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 160
33 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องประชุม 201 203 206 209
34 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องบัณฑิตศึกษา 219
35 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ แบบฟอร์มขอใช้ ห้องเรียน, โดมแก้ว, โถงทางเดิน, ลานจอดรถ และอื่น ๆ ของตึก QS1 220
36 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถไปปฏิบัติงาน(มหาวิทยาลัย) 236
37 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถของคณะศึกษาศาสตร์ไปปฏิบัติงาน 184
38 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ แบบฟอร์มสำรองที่จอดรถ 242
39 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มขอเบิกสื่อประชาสัมพันธ์ 249
40 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 177
41 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ 164
42 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว พนักงาน 253
43 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 187
44 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 228
45 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน 173
46 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ 180
47 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน 179
48 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ 157
49 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบรายงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 200
50 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 246
51 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ(ประวัติและภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ) 225
52 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รายละเอียดการขออนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 231
53 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป 220
54 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับธนาคารกรุงไทย 246
55 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับธนาคารออมสิน 224
56 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับธนาคาร ธอส. 212
57 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง เอกสารหลักฐานในการต่อสัญญาจ้าง 234
58 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน 241
59 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง 244
60 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) สายวิชาการ 227
61 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) สายสนับสนุน 157
62 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน ขออนุมัติเชิญวิทยากรในรายวิชา 254
63 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ 255
64 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน 222
65 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานฝึกอบรมโดยขอเบิกค่าใช้จ่าย 207
66 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.1 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 199
67 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.1-1 บัญชีลงนามการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 233
68 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.1-1-2 บัญชีลงนามเวลาปฏิบัติงานค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 184
69 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-1 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 199
70 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-1-1 บัญชีลงนามเวลาสอน-สอบ 177
71 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-2-หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 182
72 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-3 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการออกและตรวจข้อสอบ การสอบประมวลความรู้ 248
73 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-4 หลักฐานการจ่ายค่าคุมสอบประมวลความรู้ 223
74 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-4-1 บัญชีลงนามเวลาปฏิบัติงาน ค่าคุมสอบประมวลความรู้ 253
75 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-5 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษฯ 166
76 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.3-6 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์-งานนิพนธ์ 214
77 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.4-หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการสอบคัดเลือกและการเลือกบุคคลบุคคลเข้าเป็นนิสิต 239
78 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน New-บ.6-1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม ส่วนที่ 1 237
79 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.6-1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม ส่วนที่ 2 202
80 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.6-2 ใบรับรองการจ่ายเงิน 218
81 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.7 ใบรับรองการจ่ายเงิน(ค่าเลี้ยงรับรอง) 217
82 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.8-1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต 234
83 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.8-1-1 บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 239
84 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.11 หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 253
85 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บ.14 ใบสำคัญรับเงิน 238
86 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 183
87 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน บัญชีลงนามเวลาทำงาน(โครงการ อบรม เบิกค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ฯลฯ) 159
88 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน สัญญายืมเงิน 240
89 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน ใบรับรองการจ่ายเงินใบเสร็จในต่างประเทศ 157
90 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน ใบเบิกค่าสงเคราะห์สำหรับการสมรส กองทุนสวัสดิการคณะศึกษาศาสตร์ ตามประกาศ 001/2561 209
91 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) 244
92 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยบูรพา 0994000249357" 235
93 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557 206
94 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 184
95 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 176
96 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ 188
97 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) 195
98 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 215
99 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 254
100 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 1-หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 199
101 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 2-หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 176
102 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 3-พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน 222
103 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 4-กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง 158
104 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 5-การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 252
105 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 6-อัตราค่าจ้างออกแบบ 164
106 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 7-เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 157
107 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 8-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 252
108 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง 185
109 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มเสนอซื้อ/จ้าง 171
110 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ งบไม่เกิน 50,000 บาท 115
111 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง งบไม่เกิน 50,000 บาท 116
112 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ งบเกิน 50,000 บาท 117
113 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง งบเกิน 50,000 บาท 118
114 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 219
115 พัสดุ งานพัสดุ ใบเสนอราคา 198
116 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกครุภัณฑ์ 187
117 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกวัสดุ 227
118 พัสดุ งานพัสดุ แบบข้อมูลหลักผู้ขาย 200
119 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอมีสติกเกอร์จอดรถยนต์บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 203
120 พัสดุ งานพัสดุ ขออนุญาตใช้โต๊ะ-เก้าอี้จัดงานในอาคาร QS1 203
121 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอถ่ายเอกสาร 206
122 พัสดุ งานพัสดุ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 5 ก.ค. 59 202
123 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 350
124 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มการขอ User Account สำหรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 258
125 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 258
126 หน่วยวิจัย เอกสารเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย รวมเอกสาร ขอส่งโครงการเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย 258
127 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต ภาคปกติ (ฉบับที่ 17) 177
128 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาค พิเศษ (ฉบับที่ 14) 240
129 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 199
130 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา Form application 161
131 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มรายรับ-รายจ่าย 197
132 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบสำรวจความต้องการนิสิตฝึกสอน 196
133 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบรายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน การผลิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 218
134 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 197
135 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู ระดับ ป.บัณฑิตทางการสอน 169
136 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู แบบ คส.1 205
137 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง สาขาการสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา 170
138 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาไทย 206
139 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนคณิตศาสตร์ 175
140 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาจีน การสอนภาษาญี่ปุ่น 204
141 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนนาฏยสังคีค การสอนสังคมศึกษา 164
142 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษาปฐมวัย การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 173
143 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 195
144 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนศิลปะ 215
145 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาอังกฤษ 171
146 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การบริหารการศึกษา(ปริญญาโทและเอก) 254
147 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษามหาบัณฑิต : การบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 227
148 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษามหาบัณฑิต : การสอนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 179
149 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม บ.6-1 242
150 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 169
151 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ใบรับรองการจ่ายเงิน (บ.6-2) 210
152 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 161
153 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสายนิเทศและอาจารย์นิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 240
154 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ค่าเดินทาง ไป-กลับ สถานศึกษาสาหรับปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 206
155 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 รายชื่อนิสิตและรายชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561 251
156 งานบริการการศึกษา งานฝึกปฏิบัติการสอน คู่มือปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561 202
157 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563 214
158 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ ตัวอย่าง : การรายงานผลการดำเนินโครงการ 168
159 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : PDF 195
160 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : E-book 166
161 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : PDF 186
162 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : PDF 254
163 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 162
164 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 238
165 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 241
166 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0 188
167 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 191
168 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ไฟล์ zip) 223
169 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ปีการศึกษา 2552-2558 219
170 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2552-2557 249
171 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2558 231
172 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 248
173 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำงานนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 178
174 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 255
175 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก ปีการศึกษา 2559 189
176 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 202
177 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559  158
178 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 230