แบบฟอร์ม Faculty of Education

แบบฟอร์มทั้งหมด

# ประเภท หมวด ชื่อเอกสาร # #
1 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ขอใช้สื่อทัศนูปกรณ์ 172
2 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ใบนำส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ 174
3 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 167
4 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ บัญชีรายชื่อแฟ้มเอกสารส่งหน่วยจัดเก็บ 250
5 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 185
6 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 243
7 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย 225
8 บริหารงานทั่วไป หน่วยบุคคล ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานผลการอบรม 160
9 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ใบลาพักผ่อน 163
10 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ แบบใบลาไปต่างประเทศ 199
11 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว 208
12 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ใบลาอุปสมบท 244
13 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ หนังสือลาออกจากราชการ 202
14 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ หนังสือลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย 178
15 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ แบบใบขอยกเลิกวันลา 218
16 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ขออนุญาตไปราชการปฏิบัติงาน 175
17 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ ขออนุมัติไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ไม่เกิน6ชม 228
18 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่อง ความจำนงเลือกนโยบายลงทุน 170
19 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 179
20 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 168
21 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 232
22 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ข้อบังคับสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 203
23 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เอกสารใบปะหน้าส่งเคลมประกันสุขภาพกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต) 176
24 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 160
25 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ศัลยกรรม และอุบัติเหตุ-คุ้มครอง วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. 173
26 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 216
27 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าพักอาศัยอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 235
28 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักอาคารอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 160
29 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องประชุม 201 203 206 209
30 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องบัณฑิตศึกษา 219
31 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ แบบฟอร์มขอใช้ ห้องเรียน, โดมแก้ว, โถงทางเดิน, ลานจอดรถ และอื่น ๆ ของตึก QS1 220
32 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถไปปฏิบัติงาน(มหาวิทยาลัย) 236
33 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถของคณะศึกษาศาสตร์ไปปฏิบัติงาน 184
34 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ แบบฟอร์มสำรองที่จอดรถ 242
35 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มขอเบิกสื่อประชาสัมพันธ์ 249
36 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 177
37 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ 164
38 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว พนักงาน 253
39 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 187
40 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 228
41 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน 173
42 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ 180
43 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน 179
44 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ 157
45 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบรายงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 200
46 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 246
47 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ(ประวัติและภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ) 225
48 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รายละเอียดการขออนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 231
49 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง รวมแบบฟอร์มหนังสือรับรอง-หนังสือยินยอม (กรุงไทย ออมสิน ธอส.) 220
50 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง เอกสารหลักฐานในการต่อสัญญาจ้าง 234
51 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน 241
52 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง 244
53 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) สายวิชาการ 227
54 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) สายสนับสนุน 157
55 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ขออนุมัติเชิญวิทยากรในรายวิชา 254
56 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ 255
57 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน 222
58 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานฝึกอบรมโดยขอเบิกค่าใช้จ่าย 207
59 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.1 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 199
60 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.1-1 บัญชีลงนามการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 233
61 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.1-1-2 บัญชีลงนามเวลาปฏิบัติงานค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 184
62 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-1 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 199
63 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-1-1 บัญชีลงนามเวลาสอน-สอบ 177
64 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-2-หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 182
65 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-3 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการออกและตรวจข้อสอบ การสอบประมวลความรู้ 248
66 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-4 หลักฐานการจ่ายค่าคุมสอบประมวลความรู้ 223
67 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-4-1 บัญชีลงนามเวลาปฏิบัติงาน ค่าคุมสอบประมวลความรู้ 253
68 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-5 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษฯ 166
69 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-6 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์-งานนิพนธ์ 214
70 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.4-หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการสอบคัดเลือกและการเลือกบุคคลบุคคลเข้าเป็นนิสิต 239
71 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ New-บ.6-1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม ส่วนที่ 1 237
72 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.6-1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม ส่วนที่ 2 202
73 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.6-2 ใบรับรองการจ่ายเงิน 218
74 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.7 ใบรับรองการจ่ายเงิน(ค่าเลี้ยงรับรอง) 217
75 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.8-1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต 234
76 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.8-1-1 บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 239
77 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.11 หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 253
78 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.14 ใบสำคัญรับเงิน 238
79 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บัญชีลงนามเวลาทำงาน(โครงการ อบรม เบิกค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ฯลฯ) 159
80 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ สัญญายืมเงิน 240
81 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ใบรับรองการจ่ายเงินใบเสร็จในต่างประเทศ 157
82 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) 244
83 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยบูรพา 0994000249357" 235
84 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557 206
85 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 184
86 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 176
87 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ 188
88 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) 195
89 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 215
90 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 254
91 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 1-หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 199
92 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 2-หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 176
93 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 3-พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน 222
94 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 4-กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง 158
95 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 5-การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 252
96 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 6-อัตราค่าจ้างออกแบบ 164
97 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 7-เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 157
98 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 8-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 252
99 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง 185
100 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มเสนอซื้อ/จ้าง 171
101 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ งบไม่เกิน 50,000 บาท 115
102 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง งบไม่เกิน 50,000 บาท 116
103 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ งบเกิน 50,000 บาท 117
104 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง งบเกิน 50,000 บาท 118
105 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 219
106 พัสดุ งานพัสดุ ใบเสนอราคา 198
107 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกครุภัณฑ์ 187
108 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกวัสดุ 227
109 พัสดุ งานพัสดุ แบบข้อมูลหลักผู้ขาย 200
110 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอมีสติกเกอร์จอดรถยนต์บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 203
111 พัสดุ งานพัสดุ ขออนุญาตใช้โต๊ะ-เก้าอี้จัดงานในอาคาร QS1 203
112 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอถ่ายเอกสาร 206
113 พัสดุ งานพัสดุ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 5 ก.ค. 59 202
114 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 350
115 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มการขอ User Account สำหรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 258
116 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 258
117 หน่วยวิจัย เอกสารเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย รวมเอกสาร ขอส่งโครงการเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย 258
118 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต ภาคปกติ (ฉบับที่ 17) 177
119 หน่วยวิจัย รายงานความก้าวหน้า แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย - แบบ ต-1ช/ด 258
120 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาค พิเศษ (ฉบับที่ 14) 240
121 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 199
122 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา Form application 161
123 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มรายรับ-รายจ่าย 197
124 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบสำรวจความต้องการนิสิตฝึกสอน 196
125 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบรายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน การผลิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 218
126 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 197
127 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู ระดับ ป.บัณฑิตทางการสอน 169
128 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู แบบ คส.1 205
129 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง สาขาการสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา 170
130 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาไทย 206
131 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนคณิตศาสตร์ 175
132 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาจีน การสอนภาษาญี่ปุ่น 204
133 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนนาฏยสังคีค การสอนสังคมศึกษา 164
134 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษาปฐมวัย การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 173
135 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 195
136 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนศิลปะ 215
137 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาอังกฤษ 171
138 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การบริหารการศึกษา(ปริญญาโทและเอก) 254
139 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษามหาบัณฑิต : การบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 227
140 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษามหาบัณฑิต : การสอนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 179
141 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม บ.6-1 242
142 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 169
143 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ใบรับรองการจ่ายเงิน (บ.6-2) 210
144 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 161
145 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสายนิเทศและอาจารย์นิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 240
146 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ค่าเดินทาง ไป-กลับ สถานศึกษาสาหรับปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 206
147 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 รายชื่อนิสิตและรายชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561 251
148 งานบริการการศึกษา งานฝึกปฏิบัติการสอน คู่มือปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561 202
149 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563 214
150 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน ตัวอย่าง : การรายงานผลการดำเนินโครงการ 168
151 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : PDF 195
152 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : E-book 166
153 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : PDF 186
154 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : PDF 254
155 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 162
156 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 238
157 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 241
158 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0 188
159 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 191
160 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ไฟล์ zip) 223
161 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ปีการศึกษา 2552-2558 219
162 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2552-2557 249
163 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2558 231
164 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 248
165 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำงานนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 178
166 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 255
167 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก ปีการศึกษา 2559 189
168 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 202
169 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559  158
170 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 230
171 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ แบบ7131-ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะข้าราชการ 1
172 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ แบบ7223-ใบเบิกค่าศึกษาบุตรเฉพาะข้าราชการ 1
173 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก01-ฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตรกองทุนสวัสดิการ 1
174 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก02-ฟอร์มเบิกค่าตรวจสุขภาพเยี่ยมไข้ทำฟัน 1
175 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก03-เบิกค่าสงเคราะห์ 1
176 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก04-เบิกค่าสงเคราะห์การเสียชีวิต 1