แบบฟอร์ม Faculty of Education

แบบฟอร์มทั้งหมด

# ประเภท หมวด ชื่อเอกสาร # #
1 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ขอใช้สื่อทัศนูปกรณ์ 172
2 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ใบนำส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ 174
3 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 167
4 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ บัญชีรายชื่อแฟ้มเอกสารส่งหน่วยจัดเก็บ 250
5 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 185
6 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 243
7 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย 225
8 บริหารงานทั่วไป หน่วยบุคคล ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานผลการอบรม 160
9 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ รวมเอกสารการลาต่าง ๆ ขออนุญาตไปราชการปฏิบัติงาน 163
10 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่อง ความจำนงเลือกนโยบายลงทุน 170
11 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 179
12 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 168
13 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 232
14 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ข้อบังคับสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 203
15 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เอกสารใบปะหน้าส่งเคลมประกันสุขภาพกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต) 176
16 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 160
17 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ศัลยกรรม และอุบัติเหตุ-คุ้มครอง วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. 173
18 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 216
19 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าพักอาศัยอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 235
20 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักอาคารอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 160
21 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องประชุม 201 203 206 209
22 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องบัณฑิตศึกษา 219
23 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ แบบฟอร์มขอใช้ ห้องเรียน, โดมแก้ว, โถงทางเดิน, ลานจอดรถ และอื่น ๆ ของตึก QS1 220
24 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถของคณะศึกษาศาสตร์ไปปฏิบัติงาน 184
25 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ แบบฟอร์มสำรองที่จอดรถ 242
26 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มขอเบิกสื่อประชาสัมพันธ์ 249
27 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 177
28 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ 164
29 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว พนักงาน 253
30 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 187
31 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 228
32 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน 173
33 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ 180
34 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน 179
35 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ 157
36 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบรายงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 200
37 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 246
38 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ(ประวัติและภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ) 225
39 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รายละเอียดการขออนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 231
40 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง รวมแบบฟอร์มหนังสือรับรอง-หนังสือยินยอม (กรุงไทย ออมสิน ธอส.) 220
41 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง เอกสารหลักฐานในการต่อสัญญาจ้าง 234
42 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน 241
43 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง 244
44 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) สายวิชาการ 227
45 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) สายสนับสนุน 157
46 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ขออนุมัติเชิญวิทยากรในรายวิชา 254
47 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ 255
48 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน 222
49 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานฝึกอบรมโดยขอเบิกค่าใช้จ่าย 207
50 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.1 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 199
51 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.1-1 บัญชีลงนามการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 233
52 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.1-1-2 บัญชีลงนามเวลาปฏิบัติงานค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 184
53 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-1 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 199
54 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-1-1 บัญชีลงนามเวลาสอน-สอบ 177
55 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-2-หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 182
56 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-3 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการออกและตรวจข้อสอบ การสอบประมวลความรู้ 248
57 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-4 หลักฐานการจ่ายค่าคุมสอบประมวลความรู้ 223
58 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-4-1 บัญชีลงนามเวลาปฏิบัติงาน ค่าคุมสอบประมวลความรู้ 253
59 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-5 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษฯ 166
60 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.3-6 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์-งานนิพนธ์ 214
61 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.4-หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการสอบคัดเลือกและการเลือกบุคคลบุคคลเข้าเป็นนิสิต 239
62 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ New-บ.6-1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม ส่วนที่ 1 237
63 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.6-1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม ส่วนที่ 2 202
64 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.6-2 ใบรับรองการจ่ายเงิน 218
65 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.7 ใบรับรองการจ่ายเงิน(ค่าเลี้ยงรับรอง) 217
66 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.8-1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต 234
67 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.8-1-1 บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 239
68 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.11 หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 253
69 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บ.14 ใบสำคัญรับเงิน 238
70 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ บัญชีลงนามเวลาทำงาน(โครงการ อบรม เบิกค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ฯลฯ) 159
71 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ สัญญายืมเงิน 240
72 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่นๆ ใบรับรองการจ่ายเงินใบเสร็จในต่างประเทศ 157
73 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) 244
74 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยบูรพา 0994000249357" 235
75 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557 206
76 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 184
77 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 176
78 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ 188
79 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) 195
80 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 215
81 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 254
82 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 1-หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 199
83 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 2-หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 176
84 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 3-พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน 222
85 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 4-กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง 158
86 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 5-การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 252
87 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 6-อัตราค่าจ้างออกแบบ 164
88 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 7-เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 157
89 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 8-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 252
90 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง 185
91 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มเสนอซื้อ/จ้าง 171
92 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ งบไม่เกิน 50,000 บาท 115
93 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง งบไม่เกิน 50,000 บาท 116
94 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ งบเกิน 50,000 บาท 117
95 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง งบเกิน 50,000 บาท 118
96 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 219
97 พัสดุ งานพัสดุ ใบเสนอราคา 198
98 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกครุภัณฑ์ 187
99 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกวัสดุ 227
100 พัสดุ งานพัสดุ แบบข้อมูลหลักผู้ขาย 200
101 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอมีสติกเกอร์จอดรถยนต์บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 203
102 พัสดุ งานพัสดุ ขออนุญาตใช้โต๊ะ-เก้าอี้จัดงานในอาคาร QS1 203
103 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอถ่ายเอกสาร 206
104 พัสดุ งานพัสดุ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 5 ก.ค. 59 202
105 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 350
106 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มการขอ User Account สำหรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 258
107 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 258
108 หน่วยวิจัย เอกสารเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย รวมเอกสาร ขอส่งโครงการเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย 258
109 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต ภาคปกติ (ฉบับที่ 17) 177
110 หน่วยวิจัย รายงานความก้าวหน้า แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย - แบบ ต-1ช/ด 258
111 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาค พิเศษ (ฉบับที่ 14) 240
112 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 199
113 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา Form application 161
114 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มรายรับ-รายจ่าย 197
115 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบสำรวจความต้องการนิสิตฝึกสอน 196
116 งานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา แบบรายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน การผลิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 218
117 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 197
118 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู ระดับ ป.บัณฑิตทางการสอน 169
119 งานบริการการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู แบบ คส.1 205
120 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง สาขาการสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา 170
121 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาไทย 206
122 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนคณิตศาสตร์ 175
123 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาจีน การสอนภาษาญี่ปุ่น 204
124 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนนาฏยสังคีค การสอนสังคมศึกษา 164
125 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษาปฐมวัย การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 173
126 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 195
127 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนศิลปะ 215
128 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การสอนภาษาอังกฤษ 171
129 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การบริหารการศึกษา(ปริญญาโทและเอก) 254
130 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษามหาบัณฑิต : การบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 227
131 งานบริการการศึกษา เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง การศึกษามหาบัณฑิต : การสอนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 179
132 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม บ.6-1 242
133 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 169
134 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ใบรับรองการจ่ายเงิน (บ.6-2) 210
135 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 161
136 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสายนิเทศและอาจารย์นิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 240
137 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ค่าเดินทาง ไป-กลับ สถานศึกษาสาหรับปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 206
138 งานบริการการศึกษา เอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 รายชื่อนิสิตและรายชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561 251
139 งานบริการการศึกษา งานฝึกปฏิบัติการสอน คู่มือปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561 202
140 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563 214
141 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน ตัวอย่าง : การรายงานผลการดำเนินโครงการ 168
142 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : PDF 195
143 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : E-book 166
144 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : PDF 186
145 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : PDF 254
146 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 162
147 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยแผนงาน รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 238
148 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 241
149 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0 188
150 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 191
151 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ไฟล์ zip) 223
152 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ปีการศึกษา 2552-2558 219
153 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2552-2557 249
154 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2558 231
155 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 248
156 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำงานนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 178
157 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 255
158 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก ปีการศึกษา 2559 189
159 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 202
160 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559  158
161 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 230
162 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ แบบ7131-ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะข้าราชการ 1
163 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ แบบ7223-ใบเบิกค่าศึกษาบุตรเฉพาะข้าราชการ 1
164 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก01-ฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตรกองทุนสวัสดิการ 1
165 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก02-ฟอร์มเบิกค่าตรวจสุขภาพเยี่ยมไข้ทำฟัน 1
166 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก03-เบิกค่าสงเคราะห์ 1
167 การเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ สก04-เบิกค่าสงเคราะห์การเสียชีวิต 1
หากเอกสารที่ต้องการ จัดเก็บอยู่บน Google Drive ให้ทำการโหลดไปใช้งาน ไม่ต้อง "ขอสิทธิ์การเข้าถึง"