สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (หน่วยพัฒนานิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์
คุณอังคณา ชมศรี โทร 038102090