คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

นายสฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ประธานกรรมการ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นายบุญลือ ทองอยู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางอาพันธ์ชนิต เจนจิต
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

นายเชวง ซ้อนบุญ
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายเมธี ธรรมวัฒนา
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

นายปริญญา ทองสอน
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้

นางสาวจุฑามาศ แหนจอน
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

นายนคร ละลอกน้ำ
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นายประยูร อิ่มสวาสดิ์
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

นายตฤณ กิตติการอำพล
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

นายอิทธิเดช น้อยไม้
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

นางสมศิริ สิงห์ลพ
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้

นายเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
กรรมการและเลขานุการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวกชนุช เจริญผล
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี