สรุป 
รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 10  เล่ม 
ปัจจุบัน ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน  10 เล่ม และ สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก 0 เล่ม

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 นายกิติศักดิ์ เทียนทอง
 การพัฒนาชุดการสอนแบบบรรยาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 -
รายละเอียด
 นางสาวปัณพร ศรีปลั่ง
 การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักศึกาาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 DEVELOPMENT OF A PUBLIC-MINDEDNESS TEACHER PROFESSIONAL PRACTICUM SYSTEM FOR TEACHER STUDENTS OF MAHASARAKAM RAJABHAT UNIVERSITY
รายละเอียด
 นางสาวมนสิชา เนาวนัติ
 
 
รายละเอียด
 นายธนดล ภูสีฤทธิ์
 
 
รายละเอียด
 นางณัชชา วชิรหัตถพงศ์
 
 
รายละเอียด
 นางสาววรนุช แสงจันทร์
 
 
รายละเอียด
 นายดำรัส อ่อนเฉวียง
 
 
รายละเอียด
 นายนคร ละลอกน้ำ
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง สำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 A DEVELOPMENT OF TRAINING PACKAGE ON SOCIAL MEDIA ONLINE TEACHING APPLICATION BY HANDS-ON TRAINING (HOT) MODEL FOR TEACHER STUDENTS OF EDUCATION FACULTY OF BURAPHA UNIVERSITY
รายละเอียด
 นางศุภสิริ พิทักษ์สายชล
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 THE DEVELOPMENT OF COMPUTER BASED TRAINING PROGRAM ON ORIENTATION FOR NEW TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONAL OF ASSUMPTION COLLEGE SRIRACHA
รายละเอียด
 นางสาวอุบลวรรณ ลิ้มสกุล
 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบภควันตภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัยบูรพา
 DEVELOPMENT OF A UBIQUITOUS TRAINING SYSTEM FOR ENHANCING ICT COMPETENCY OF BURAPHA UNIVERSITY STUDENT TEACHER
รายละเอียด