สรุป  
รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 10  เล่ม  
ปัจจุบัน ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 เล่ม และ  สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก 4 เล่ม

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
รายละเอียด
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 นายกิติศักดิ์ เทียนทอง
 
 
แสดง
 นางสาวปัณพร ศรีปลั่ง
 การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักศึกาาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 DEVELOPMENT OF A PUBLIC-MINDEDNESS TEACHER PROFESSIONAL PRACTICUM SYSTEM FOR TEACHER STUDENTS OF MAHASARAKAM RAJABHAT UNIVERSITY
แสดง
 นางสาวมนสิชา เนาวนัติ
 
 
แสดง
 นายวิฑูรย์ นิรมลรัตน์
 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่ : ผลของการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางกับวิศวกรในประเทศไทย
 IMPROVING LITERACY AT WORK : THE EFFECTS OF FOSTERING ENGLISH FOR SPECIFIC PERPOSE PROGRAM WITH ENGINEERING STAFF IN THAILAND
แสดง
 นางศุภสิริ พิทักษ์สายชล
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 THE DEVELOPMENT OF COMPUTER BASED TRAINING PROGRAM ON ORIENTATION FOR NEW TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONAL OF ASSUMPTION COLLEGE SRIRACHA
แสดง
 นางสาวอุบลวรรณ ลิ้มสกุล
 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบภควันตภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัยบูรพา
 DEVELOPMENT OF A UBIQUITOUS TRAINING SYSTEM FOR ENHANCING ICT COMPETENCY OF BURAPHA UNIVERSITY STUDENT TEACHER
แสดง