สรุป 
รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 10  เล่ม 
ปัจจุบัน ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน  8 เล่ม และ สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก 2 เล่ม

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวปัณพร ศรีปลั่ง
 การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักศึกาาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 DEVELOPMENT OF A PUBLIC-MINDEDNESS TEACHER PROFESSIONAL PRACTICUM SYSTEM FOR TEACHER STUDENTS OF MAHASARAKAM RAJABHAT UNIVERSITY
รายละเอียด
 นางสาวมนสิชา เนาวนัติ
 การพัฒนาบทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านเว็บฝึกอบรม เรื่อง งานสารบรรณ สำหรับครูประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 THE DEVELOPMENT OF PROBLEM-BASED LEARNING VIA WEB TRAINING A CASE STUDY OF GOVERNMENT CORRESPONDENCE FOR TEACHER IN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
รายละเอียด
 นายธนดล ภูสีฤทธิ์
 
 
รายละเอียด
 นายโสภณ สมรรถวิทยาเวช
 
 
รายละเอียด
 นางณัชชา วชิรหัตถพงศ์
 
 
รายละเอียด
 นางสาววรนุช แสงจันทร์
 การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 THE DEVELOPMENT OF THE INTERNET THROUGH A COMPUTER NETWORK AND THE INTERNET FOR MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS
รายละเอียด
 นายดำรัส อ่อนเฉวียง
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการติดต่อสื่อลามกผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
 A DEVELOPMENT OFAN INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE INFORMAYION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PORNOGRAPHY IMMUNIZATION FOR STUDENT OF PIBOONBUMPEN DEMONSTRATION SCHOOL OF BURAPHA UNIVERSITY
รายละเอียด
 นางศุภสิริ พิทักษ์สายชล
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 THE DEVELOPMENT OF COMPUTER BASED TRAINING PROGRAM ON ORIENTATION FOR NEW TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONAL OF ASSUMPTION COLLEGE SRIRACHA
รายละเอียด