สรุป 
ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 10  เล่ม 
ปัจจุบัน ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน  9 เล่ม และ สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก 1 เล่ม

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวจินตนา เบี้ยแก้ว
 ผลการปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวะนิยมต่อความเป็นอิสระแห่งตนของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
 EFFECT THE EXISTENTIAL GROUP COUNSELING ON AUTONOMY OF NURSE STUDENTS
รายละเอียด
 นางสาวศศิบุษบา พาผล
 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบมาราธอนโดยใช้ดนตรีบำบัดต่อการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเด็กในสถานสงเคราะห์
 -
รายละเอียด
 นายกันดิศ มั่นปาน
 
 
รายละเอียด
 นางอังคณา หมอนทอง
 ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ต่อภูมิคุ้มกันทางจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 THE EFFECTS OF GESTALT GROUP COUNSELING ON PSYCHOLOGICAL IMMUNITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL
รายละเอียด
 นายโชคชัย ทัพทวี
 การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแล ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
 ENHANCING EMPATHY THROUGH PERSON CENTER GROUP COUNSELING OF STAFF IN THE REHABILITATION CENTER
รายละเอียด
 นางพัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง
 ผลการปรึกษากลุ่มแนวโลกอส ต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง
 THE EFFECTS OF LOGOTHERAPY GROUP COUNSELING ON MEANING OF LIFE OF THE ELDERLY WITH CANCER
รายละเอียด
 นางสาวณัชชา ชุนช่วยเจริญ
 ผลการปรึกษากลุ่มเกสตัลท์ต่อการยับยั้งชั่งใจของเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ
 THE EFFECTS OF GESTALT GROUP COUNSELING ON DELAYING OF JUVENILE RECIDIVISTS
รายละเอียด
 นางสาวชัญญา ภาคอุทัย
 ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
 THE EFFECTS OF REALITY GROUP COUNSELING ON SELF-DIRECTED OF MATHAYOM 6
รายละเอียด
 นายจิธพนธ์ สุขเกษม
 ผลการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์ ต่อความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
 THE EFFECTS OF GESTALT INDIVIDUAL COUNSELING ON STRESS OF FIRST YEAR STUDENTS AT THE BURAPHA UNIVERSITY
รายละเอียด