สรุป 
ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 10  เล่ม 
ปัจจุบัน ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน  8 เล่ม และ สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก 2 เล่ม

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวศุภมาส หวานสนิท
 ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเน้นทางออกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
 THE EFFECTS SOLUTION FOCUS GROUP COUNSELING ON PROBLEMS SOLVING OF THE FOURTH YEAR UNDERGRADUATE STUDENT OF BURAPHA UNIVERSITY
รายละเอียด
 นางสาวศศิบุษบา พาผล
 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบมาราธอนโดยใช้ดนตรีบำบัดต่อการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเด็กในสถานสงเคราะห์
 -
รายละเอียด
 นางสาวจุติมา ด้วงนุ้ย
 ผลการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ร่วมกับดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลของผู้ต้องขังชาย
 THE EFFECTS OF GESTALT GROUP COUNSELING WITH MUSIC THERAPY ON ANXIETH OF PRISONER
รายละเอียด
 นางอังคณา หมอนทอง
 
 
รายละเอียด
 นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีต่อทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 THE EFFESTS OF LEARNING ACTVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY MATHEMATICAL WRITTEN COMMUNICATION SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT ON SET
รายละเอียด
 นางสาวจิดาภา สุวรรณ
 ผลการปรึกษากลุ่มโดยการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนิสิตปริญญาตรี
 THE EFFECTS OF SELF-REGULATION GROUP COUNSELING ON CONSUMPION BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENT
รายละเอียด
 นางสุนันท์ โอสถานนท์
 ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีทางเลือกต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กในสถานสงเคราะห์
 THE CHOICE THEORY GROUP COUNSELING ON RESPONSIBITY OF CHILD
รายละเอียด
 นางสาววีนัส ภักดิ์นรา
 การพัฒนาจริยธรรมทางเพศวิถีของวัยรุ่นโดยใช้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
 A DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS MORAL SEXUALITY THROUGH ASSIMILATIVE INTEGRATION GROUP COUNSELING
รายละเอียด