สรุป  
ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 10  เล่ม  
ปัจจุบัน ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน 9 เล่ม และ  สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก 1 เล่ม

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
รายละเอียด
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวศุภมาส หวานสนิท
 
 
แสดง
 นางสาวสมร สามารถ
 ผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อการกำกับอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
 THE EFFECTS OF COGNITIVE BEHAVIOR MODIFICATION OF GROUP COUNSELING ON EMOTION REGULATION OF CHONBURI JUVENILE DELINQVENCY AT THE DBSERVATION AND PROTECTION CENTER
แสดง
 นายเกษมสันติ์ รจพจน์
 สุขภาวะของครอบครัวในบริบทของสังคมไทย: การสร้างมโนทัศน์พื้นฐาน การวัด การจัดกลุ่ม และโมเดลเชิงสาเหตุ
 FAMILY WELL-BEING IN THAI CONTEXT: CONCEPTUALIZATION, MEASUREMENT, CLUSTERING AND CAUSAL MODELING
แสดง
 นายกันตภณ มนัสพล
 ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 THE EFFECTS OF COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP THERAPY ON MENTAL TONGHNESS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
แสดง
 นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีต่อทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 THE EFFESTS OF LEARNING ACTVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY MATHEMATICAL WRITTEN COMMUNICATION SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT ON SET
แสดง
 นางสาวนิสรา คำมณี
 การพัฒนาเหตุผลเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิง ชลบุรี ด้วยการปรึกษากลุ่มบูรณาการพหุทฤษฎี
 A DEVELOPMENT OF REASONS FOR LIVING AMONG FEMALE INMATES IN CHONBURI WOMEN CORRECTIONAL THROUGH MULTI THEORETICAL INTEGRATIVE GROUP COUNSELING
แสดง
 นางสุนันท์ โอสถานนท์
 ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีทางเลือกต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กในสถานสงเคราะห์
 THE CHOICE THEORY GROUP COUNSELING ON RESPONSIBITY OF CHILD
แสดง
 นางสาววีนัส ภักดิ์นรา
 
 
แสดง
 นายเกรียงศักดิ์ รัฐกุล
 การปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีการเผชิญเรื่องเล่าต่อภาวะผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายของเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 THE NARRATIVE EXPOSTURE GROUP COUNSELING TO POSTRAUMATIC STRESS DISORDER OF YOUTH EFFECTED BY CIVIL UNREST IN SOUTHERN BORDER
แสดง