โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาทุนครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   :
                    เจ้าหน้าที่บริหารโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาทุนครูมืออาชีพ
                    โทร. 02-610-5369 หรือ
                            02-610-5358 หรือ
                            02-610-5348
ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่จัดโครงการ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
ระยะเวลา : วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2556
ติดต่อ : คุณนัทกัญจรีย์ บินต๊ะสม  โทร. 084-489-0019
ภาคกลางและภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่จัดโครงการ : ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนาแคมป์ จ.สระบุรี
ระยะเวลา : วันที่ 7 - 9 มี.ค. 2556
ติดต่อ : คุณกชนุช เจริญผล  โทร. 085-809-3855
E-mail : mangpor2515@hotmail.com

คุณพรทิพย์ มั่งคั่ง    โทร. 091-242-7672
ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่จัดโครงการ : ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จ.นครศรีธรรมราช
ระยะเวลา : วันที่ 13 - 15 มี.ค. 2556
ติดต่อ : คุณสุพัตรา เต็มรัตน์ โทร. 081-695-2184
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลา : วันที่ 27 - 29 มี.ค. 25566
ติดต่อ : คุณอนุสรา วิทย์ชำนาญ
โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 315 หรือ 125 , 0-4320-2853
โทรสาร 0-4334-3454