เกี่ยวกับเรา
  สำนักงานคณบดี
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
การอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
  วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
  นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ
ทางการศึกษา
  ศุนย์เทคโนโลยีการศึกษา
  ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อพนักงานของคณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

 

 
  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

นางสาวอารีย์ กุศล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงิน ธุรการ วิชาการ

นางสาวสิริพันธ์ มาลารัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(บรรณรักษศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงิน

นางสาวรัจนาพร สุทธิพงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา(กำลังศึกษาปริญญโท)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน หลักสูตร ตารางสอน  

นางสาวนุสรา พีระพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา บช.บ.(บริหารธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี)
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ

นายสุวิช นนทบุตร
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน เทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

นางสาวศุภัครจิรา พรหมสุวิชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

นางสาวจิรนันท์ พุ่มเหรียญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ความเชี่ยวชาญในงาน

ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา

นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูนำทางการศึกษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ความเชี่ยวชาญในงาน วิชาการ การเงิน โสตทัศนศึกษา

นายอโนทัย ธีระทีป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูนำทางการศึกษา
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(การเงินและนโยบาย)
                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบัน ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์และการปกครอง)
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญในงาน การบริหารวิชาการ
นางสาวเดือนเพ็ญ จันทร์ขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูนำทางการศึกษา
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

นางสุภาวดี กรณียกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดการห้องสมุด

นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา วท.บ.(คอมพิวเตอร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญในงาน
นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน
นายประทีป อำโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วุฒิการศึกษา กจ.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน บริหารงานทั่วไป/วิชาการ
นางสาวอตินันทน์ สุขเขียว
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
สังกัด ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วุฒิการศึกษา ปริญญโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญในงาน
  สำนักงานจัดการศึกษา

ตำแหน่ง
สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญในงาน

ตำแหน่ง
สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญในงาน
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
นางสาวพัชชาพลอย พิทักษ์ผลิน
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน บริหารจัดการงานงบประมาณและงานการเงิน
นางสาวชลนิต ปึงวิริยะรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญในงาน