แบบฟอร์ม
  งานบริหารงานทั่วไป
งานคลังและแผนงาน
งานบริการการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์ม งานคลังและแผนงานของคณะศึกษาศาสตร์

 

 

 
งานคลังและแผนงาน
เบิกเงินค่าเดินทางนิเทศ
-แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเดินทางนิเทศ -ระยะทางโรงเรียน
-ใบรับรองการจ่ายเงิน -คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายและอาจารย์นิเทศก์
-รายชื่ออาจารย์นิเทศก์-นิสิต -ค่าเดินทาง อบจ.
-ขออนุมัติเดินทางไปราชการนิเทศ(เทอมปลาย)  
   


กลับด้านบน