แบบฟอร์ม
  งานบริหารงานทั่วไป
งานคลังและแผนงาน
งานบริการการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์ม งานคลังและแผนงานของคณะศึกษาศาสตร์

 

 

 
งานคลังและแผนงาน
 
เบิกเงินค่าเดินทางนิเทศ
  -ระยะทางโรงเรียน
-ใบรับรองการจ่ายเงิน -คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายและอาจารย์นิเทศก์
-รายชื่ออาจารย์นิเทศก์-นิสิต -ค่าเดินทาง อบจ.
-ขออนุมัติเดินทางไปราชการนิเทศ(เทอมต้น) -ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
   


กลับด้านบน