สรุปข้อมูล 
นิสิต/นักศึกษา รุ่นที่ 1
 
อาหาร
เสื้อ
   อาหารปกติ
658            
   Size S
163            
   อาหารอิสลาม
38            
   Size M
349            
   
   Size L
122            
   Size XL
47            
   Size XXL
15            
รวม
696            
รวม
696            

 
สรุปข้อมูล 
นิสิต/นักศึกษา รุ่นที่ 2
 
อาหาร
เสื้อ
   อาหารปกติ
818            
   Size S
125            
   อาหารอิสลาม
54            
   Size M
440            
   
   Size L
208            
   Size XL
70            
   Size XXL
29            
รวม
872            
รวม
872            

 
สรุปข้อมูล 
นิสิต/นักศึกษา
 
อาหาร
เสื้อ
   อาหารปกติ
1476            
   Size S
288            
   อาหารอิสลาม
92            
   Size M
789            
   
   Size L
330            
   Size XL
117            
   Size XXL
44            
รวม
1568            
รวม
1568            
 
จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12

 
สรุปข้อมูล ขนาดเสื้อ
อาจารย์พี่เลี้ยง
 
ที่
ขนาด
จำนวน
1
  S
9
2
  M
44
3
  L
31
4
  XL
17
5
  XXL
5
รวมทั้งสิ้น
106

 
สรุปข้อมูล อาหาร
อาจารย์พี่เลี้ยง
 
ที่
ประเภท
จำนวน
1
  อาหารปกติ
104
2
  อาหารอิสลาม
2
รวมทั้งสิ้น
106

 
สรุปข้อมูล การเข้าพัก
อาจารย์พี่เลี้ยง
 
ที่
ชื่อ - สกุล
สถาบัน
ติดต่อ
การเข้าพัก
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
1
 ดร.นัฐจิรา  บุศย์ดี
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0841503786
พักเดี่ยว
-
2
 รองศาสตราจารย์ปรีชา  อินทรสมพันธ์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0899989202
-
พักคู่
3
 อาจารย์ธวัช  แก้วอนันต์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
0899895789
พักคู่
-
4
 อาจารย์ณัฐวัฒน์  ฐิตวัฒนา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
0870316725
พักคู่
-
5
 อาจารย์พัฐฬภรณ์  พรชุติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0894938083
พักคู่
-
6
 นางสาวศศิธร  โสภารัตน์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
0831381350
พักเดี่ยว
-
7
 นางสาวนิตติยา  บัวไถล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
0846708669
-
พักคู่
8
 อาจารย์ลิขิต  รามัญพงษ์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0856009126
พักคู่
-
9
 อาจารย์บุปผา  ปลื้มสำราญ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0814313051
-
พักเดี่ยว
10
 อาจารย์ ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0818066258
-
พักคู่
11
 ดร.อัญชลี  สุขในสิทธิ์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0843626449
-
พักคู่
12
 ดร.สกล  วรเจริญศรี
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0863230657
-
พักเดี่ยว
13
 อาจารย์จตุรงค์  ภิรมยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0891453616
-
พักคู่
14
 อาจารย์ศิขริน  ดอนขำไพร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0891352890
พักคู่
-
15
 อาจารย์ชัยรัตน์  บุมี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0814755621
พักคู่
-
16
 นางอัจฉรา  เอี่ยมละออ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
-
พักคู่
17
 นางสาววันทนา  สุขเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
089-964995
-
พักคู่
18
 อาจารย์มณฑา  ชุ่มสุคนธ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0898434076
-
พักคู่
19
 ดร.จารุณี  ซามาตย์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0815618417
พักคู่
-
20
 อาจารย์ ดร.ร่มเกล้า  อาจเดช
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0818351865
พักคู่
-
21
 อาจารย์สกาวเดือน  ซาธรรม
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0815452936
-
พักคู่
22
 นางสาวสุคนธรัตน์  สร้อยทองดี
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0896207444
-
พักคู่
23
 นายสัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0813922517
พักคู่
-
24
 นางสาววิภาพร  สุทธิอัมพร
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0815453733
พักคู่
-
25
 ผศ.ดร.อังคณา  ตุงคะสมิต
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0810538760
-
พักคู่
26
 นายอนันตชัย  แปดเจริญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
0854325247
พักคู่
-
27
 อาจารย์พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
0869794237
-
พักคู่
28
 อาจารย์สมบูรณ์  ยาวินัง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
081-169949
-
พักคู่
29
 อาจารย์ ดร.ศศิธร  อินตุ่น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0841750442
-
พักคู่
30
 อาจารย์กัลยา  มหาวัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0815303911
พักคู่
-
31
 ผศ. ดร.อโนดาษ์  รัชเวทย์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0846877767
พักคู่
-
32
 อาจารย์วิชิต  แสงสว่าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0812977229
พักเดี่ยว
-
33
 อาจารย์เนติมา  พัฒนกุล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0863149997
-
พักเดี่ยว
34
 ดร.ประยูร  เชาวนีนาท
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
0819760331
พักคู่
-
35
 อาจารย์พรเพ็ญ  ลาโพธิ์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
0814439557
-
พักเดี่ยว
36
 อาจารย์ ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
0899189082
พักคู่
-
37
 นางสาวศิวพร  โกศิยะกุล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
0822446335
-
พักคู่
38
 นางสาวจิรศุภา  ปล่องทอง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
0847643546
-
พักคู่
39
 นางธารหทัย  มาลาเวช
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0873872163
พักคู่
-
40
 นายจีรนันท์  ปรีชาชาญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0822836322
-
พักคู่
41
 นางสาวกัลยกร  อนุฤทธิ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0846727862
พักคู่
-
42
 อาจารย์อลิสา  ตลึงผล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0814556461
-
พักคู่
43
 ผศ.กุลวรรณ  วิทยาวงศรุจิ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
0851781697
พักคู่
-
44
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราลี  โกศัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
0898463054
-
พักเดี่ยว
45
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  บรรณประสิทธิ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
0898464375
-
พักเดี่ยว
46
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหงา  ชูสุวรรณ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
0898447617
พักคู่
-
47
 อาจารย์สุชีรา  อินทโชติ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0897930550
-
พักคู่
48
 อาจารย์พจณิชา  ฤกษ์สมุทร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0841104765
-
พักคู่
49
 อาจารย์รินรดี  พรวิริยะสกุล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0844526364
พักคู่
-
50
 ดร.เกศราพรรณ  คงเจริญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0814554075
พักเดี่ยว
-
51
 ดร.วิชิต  เทพประสิทธิ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0814318505
พักเดี่ยว
-
52
 อาจารย์ปิยฉัตร  ไทยสมบูรณ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0842540415
-
พักคู่
53
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา  จันทร์มณี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0896353534
-
พักคู่
54
 อาจารย์ฐาปนา  จ้อยเจริญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
0819413387
พักเดี่ยว
-
55
 นายบัญชา  พุทธากูล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
0814933879
-
พักคู่
56
 อาจารย์บริบูรณ์  ชอบทำดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
0852192377
-
พักคู่
57
 อาจารย์ประวิทย์  ประมาณ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
0819487889
พักคู่
-
58
 ดร.สกนธ์ชัย  ชะนูนันท์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
0817097320
พักคู่
-
59
 นางสาวนภาพร  แสงสุข
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
0844929752
-
พักคู่
60
 นายเฉลิมชัย  สังโยคะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
0846209215
พักคู่
-
61
 นายนิพนธ์  บริเวธานันท์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0866828590
พักเดี่ยว
-
62
 อาจารย์พรรณวดี  ขำจริง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0681776404
-
พักคู่
63
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  จันทคัต
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0848965353
พักคู่
พักคู่
64
 อาจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0897113395
-
พักคู่
65
 นางสาวพัชรี  ศรีพุทธา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0812612270
-
พักคู่
66
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0819911977
-
พักคู่
67
 อาจารย์นายอุดร  อรกุล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0885371683
พักคู่
-
68
 อาจารย์นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0810535375
พักคู่
-
69
 อาจารย์นางสาวสุชาดา  หวังสิทธิเดช
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0847117708
-
พักคู่
70
 ผศ.นายสุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0896782056
-
พักคู่
71
 นางกมลพร  ขรรค์ทัพไทย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0828433187
-
พักคู่
72
 อาจารย์นายกษิดิ์เดช  เกตุมณี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0852231060
-
พักคู่
73
 อาจารย์คอลีเย๊าะ  เจ๊ะโด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0862888929
พักคู่
-
74
 อาจารย์สวพร  จันทรสกุล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0811347847
พักคู่
-
75
 อาจารย์กนกนภา  เอราวรรณ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
0858116606
พักคู่
-
76
 นางสาวกันตินันท์  คุณธรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
0878585011
-
พักคู่
77
 อาจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0867421969
พักคู่
-
78
 นางสาวเพียงพร  เบ็ญพาด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
0810150958
พักเดี่ยว
-
79
 นางสายสุนี  โพธิ์ตุ่น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0867109794
พักเดี่ยว
-
80
 นางสาวนิธิชญา  ใจเย็น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0891751459
-
พักคู่
81
 นายอิบรอฮิม  ยี่สุ่นทรง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
0897377009
-
พักเดี่ยว
82
 นายวสันต์  ยอดศรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
0897644085
พักคู่
-
83
 นางสาวเปรมวดี  โกมลตรี
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0892935466
พักเดี่ยว
-
84
 นายสุรเชษฐ  แก้วกับทอง
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0807088584
-
พักเดี่ยว
85
 อาจารย์ยุพดี  ยศวริศสกุล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0887885851
-
พักเดี่ยว
86
 นายกฤตกาล ชาร์ลีย์  ฑปภูผา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0814790444
-
พักคู่
87
 นางสาวภวิกา  ภักษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0865940821
พักคู่
-
88
 นางสาวรสิดา  ไสยรินทร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0857970798
พักคู่
-
89
 นายคมสัน  สุพรรณภพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
0868732033
-
พักคู่
90
 นางสาวนันทิยา  ฉุนแสนดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
0850086327
-
พักคู่
91
 ดร.พานชัย  เกษฎา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
0898461453
พักคู่
-
92
 อาจารย์พนิต  ศรีประดิษฐ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
0862392675
พักคู่
-
93
 นางจริยา  เสียงเย็น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0804179929
พักคู่
-
94
 นางสาวธิดารัตน์  ถาบุตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0885499185
พักคู่
-
95
 นางสาวนันท์ปพร  สิทธิยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0815641479
-
พักคู่
96
 นางสาวณัฐวรรณยศสินี  ทองบุตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0821102719
-
พักคู่
97
 อาจารย์ยรรยงค์   พานเพ็ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
0878574846
พักคู่
-
98
 อาจารย์กวิน  บุญประโคน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
0866650335
พักคู่
-
99
 อาจารย์พรพัฒน์  ฤทธิชัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
0872098005
พักเดี่ยว
-
100
 นางสาวสุวิมล  แซ่ลี่
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857049491
พักคู่
พักคู่
101
 นางสาวรุ่งทิพย์  ผ่องศรี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0891589013
-
พักคู่
102
 อาจารย์ ดร.ต้องตา  สมใจเพ็ง
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
0898114507
พักคู่
-
103
 นายสุทธิพงษ์  โสภา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0818488443
-
พักเดี่ยว
104
 นายชำนาญ  รัศมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
089-054154
-
พักเดี่ยว
105
 นางสาวสิรินพร  บ้านแสน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
0837055803
พักคู่
-
106
 นางสาวปานรดา  สรรเสริญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
0852128558
-
พักคู่

ข้อมูล Error : ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ