คุณธรรมชั้นครู รอบรู้กิจกรรม เด่นนำวิชาการ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ปฏิบัติการทางวิชาการ"

มีหน้าที่ให้บริการยืม-คืน สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดโครงการให้บริการผลิตสื่อ การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ใช้สื่อการสอน และ สื่อการนำเสนอ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ และได้เพิ่มขอบข่ายการให้บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุเข้ามาด้วย

และเมื่อปี พ.ศ. 2549 มีนโยบายรวมการบริหาร งานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เข้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทำการจัดตั้งเป็น "ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา"

Overview

หน่วยห้องสมุด

ให้บริการยืม-คืน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบบาร์โค้ด ให้คำปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3810-2080

หน่วยคอมพิวเตอร์

ให้บริการห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการยืม-คืน กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว

โทรศัพท์ 0-3810-2079

หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

ให้บริการยืม-คืนและดูแลอุปกรณ์ การเรียนการสอนภายในห้องเรียนของ คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ และโน็ตบุ๊ต

โทรศัพท์ 0-3810-2022

ทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 4 ม.ค. - 8 พ.ค. 2560)

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM

ให้บริการระบบสืบค้นหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

หนังสือ

วิทยานิพนธ์

สื่อการสอน

สื่อโสตทัศนวัสดุ

เข้าใช้งานระบบ ULIBM

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ การใช้ห้องสมุด การยืมคืนอุปกรณ์ต่างๆ

sponsors
sponsors
sponsors

กำลังปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ขออภัยในความไม่สะดวก