ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปี พ.ศ. 2551 (download)

ปี พ.ศ. 2552 (download)

ปี พ.ศ. 2553 (download)

ปี พ.ศ. 2554 (download)

ปี พ.ศ. 2555 (download)

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2556

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15

ตัวชีวัดที่ 1.1

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4
ตัวชี้วัดที่ 2.5

ตัวชี้วัดที่ 6.1

 

ตัวชี้วัดที่ 7.2

ตัวชี้วัดที่ 7.4

ตัวชี้วัดที่ 8.1

 

ตัวชี้วัดที่ 9.1

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15

 

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ


 
  1.  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจำปี
5.  มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ
6.  มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7.  มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8.  มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

หลักฐาน

1

แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 7

1.1-1-01

2

บันทึกข้อความที่ ศธ 6621/ว243 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่องขอมอบแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558    

1.1-2-01

 

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

3

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

1.1-2-02

4

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

1.1-2-03

5

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.1-2-04

6

รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์/  แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

1.1-6-01

7

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

1.1-8-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

8

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

1.1-8-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

9

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

1.1-8-03

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

การผลิตบัณฑิต
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการ


 
 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนนำความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6.  มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.4-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 2

2

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.4-1-02

3

ลักษณะภาระงาน (Job description)

2.4-2-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 2

4

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

2.4-2-02

5

ภาพถ่ายเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

2.4-2-03

http://www.edu.buu.ac.th/ etc/ adtivity.html

6

ใช้ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 023/2555 เรื่องการจัดให้มีกองทุนสวัสดิการ
คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

2.4-3-01

คณะศึกษาศาสตร์

7

ใช้ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 065/2555 เรื่องระเบียบปฏิบัติการดำเนินงาน
จัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2.4-3-02

คณะศึกษาศาสตร์

8

ใช้ข้อมูลมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

2.4-3-03

มหาวิทยาลัยบูรพา

9

ภาพถ่ายนายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย ได้รับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 

2.4-3-04

http://www.edu.buu.ac.th/ etc/ adtivity.html

10

แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

2.4-4-01

11

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2.4-4-02

12

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

2.4-4-03

13

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554

2.4-5-01

http://www.edu.buu.ac.th/newweb/form.htm

14

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

2.4-5-02

http://www.edu.buu.ac.th/newweb/form.htm

15

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.4-6-01

16

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

2.4-7-01

17

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.4-7-02

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

การผลิตบัณฑิต
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ปัจจัยนำเข้า


 
 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ ด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย

การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

ภาพถ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล

2.5-1-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

2

ภาพถ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจัดการเรียนการสอน

2.5-1-02

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

3

รายการเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

2.5-1-03

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

4

ลิงก์หน้าเว็บไซต์งานห้องสมุด

2.5-2-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/library.html

5

ภาพถ่ายการให้บริการยืม-คืนหนังสือ

2.5-2-02

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

6

ภาพถ่ายหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากร “แนะนำการใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา” เนื่องในโอกาสวันปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2.5-2-03

http://www.edu.buu.ac.th/ etc/ adtivity.html

7

ภาพถ่ายการให้บริการของงานห้องสมุด งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และงานโสตทัศนูปกรณ์

2.5-3-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

8

ภาพถ่ายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย

2.5-3-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 2

9

URL และภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์  ระบบฐานข้อมูลงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

2.5-3-03

http://www.edu.buu.ac.th/etc/library.html

10

 URL และภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ การให้บริการสืบค้น

2.5-4-01

http://medline.lib.buu.ac.th/edu/

11

ภาพถ่ายบรรยากาศภายในห้องงานห้องสมุด

2.5-4-02

http://www.edu.buu.ac.th/etc/Pic-Library/PicLibrary.html

12

ใช้ระบบของคณะศึกษาศาสตร์

2.5-5-01

คณะศึกษาศาสตร์

13

URL เว็บไซต์ภาพหลักฐาน

2.5-5-02

http://www.edu.buu.ac.th/etc/safety.html

14

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

2.5-6-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

15

รายการจัดซื้อหนังสือและสื่อวีดีทัศน์

2.5-7-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 2

16

รายการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายใหม่

2.5-7-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 2

17

ภาพการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

2.5-7-03

http://www.edu.buu.ac.th/etc/Pic-Library/PicLibrary.html

องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ


 
  1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

6.1-1-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

2

กิจกรรมมุมอนุรักษ์ไทย

6.1-2-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

3

ปฏิทินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1-3-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

4

ภาพถ่ายบอร์ดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และการจัดกิจกรรม

6.1-3-02

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

5

รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดกิจกรรม

6.1-4-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

6

ภาพถ่ายบอร์ดนิทรรศการ

6.1-5-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

7

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

6.1-5-02

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

การบริหารและการจัดการ
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ


 
  1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้

7.2-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

2

ใช้แผนการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555

7.2-2-01

คณะศึกษาศาสตร์

3

เว็บไซต์ KM ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7.2-3-01

Link หน้าเว็บเพจ KM ของคณะศึกษาศาสตร์

4

ใช้ข้อมูลโครงการความรู้ของบุคลากร สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

7.2-4-01

คณะศึกษาศาสตร์

5

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

7.2-5-01

Link  หน้าเว็บเพจ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

การบริหารและการจัดการ
ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ


 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่าง เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมโครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วยหัวหน้า
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากร  ตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 089/2555 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

7.4-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

2

รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

7.4-2-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

3

เอกสารการระบุความเสี่ยง : EDU-ETC-R01

7.4-2-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

4

เอกสารการประเมินความเสี่ยง: EDU-ETC-R02

7.4-3-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

5

เอกสารการจัดการความเสี่ยง: EDU-ETC-R03

7.4-3-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

6

แผนบริหารความเสี่ยงศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา: EDU-ETC-R04

7.4-4-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

7

รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

7.4-5-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

8

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

7.4-5-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

9

รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2556

7.4-6-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

10

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2557

7.4-6-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ


 
  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.1-2-03

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558

8.1-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 8

3

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

8.1-2-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 8

4

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 เป็นรายไตรมาส

1.1-6-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

5

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

8.1-5-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 8

6

บัญชีการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

8.1-5-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 8

7

ใช้ข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์

8.1-6-01

คณะศึกษาศาสตร์

8

ข้อมูลทางการเงิน ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ    พึงจ่าย ระบบบัญชี 3 มิติ

8.1-7-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ


 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพ
ไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ที่ 019/2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

9.1-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

2

คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ที่ 305/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1-1-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

3

คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 477/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายดำเนินงาน

9.1-1-03

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

4

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายดำเนินงาน
ประจำปีการศึกษา 2556

9.1-2-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

5

แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558

1.1-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

6

รายงานผลการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2555

9.1-4-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

7

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

9.1-5-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

8

ลิงก์หน้าเว็บไซต์แสดงระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1-6-01

http://medline.lib.buu.ac.th/edu/index.php
http://www.edu.buu.ac.th/etc/index.html
http://www.edu.buu.ac.th/newweb/information.htm/

9

รายงานผลความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

9.1-7-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9

10

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

9.1-8-01

 

11

ลิงก์หน้าเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

9.1-9-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

12

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

9.1-9-02

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9


ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 10 :

ประเด็นการพิจารณา :

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม


 
  1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/ นานาชาติ

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

10-1-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

2

รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

10-2-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

3

ปฏิทินการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

10-3-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

4

ภาพถ่ายบอร์ดนิทรรศการ

10-4-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/sar.html

5

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

10-4-02

link  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 11 :

ประเด็นการพิจารณา :

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม


 
  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

URL เว็บไซต์ภาพถ่ายบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์  และกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต แด่คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

11-1-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/adtivity.html

2

URL เว็บไซต์ภาพถ่ายอาคารสถานที่  ทั้งภายในและภายนอก ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

11-2-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/adtivity.html

3

URL เว็บไซต์ภาพถ่ายการปรับแต่งภูมิทัศน์

11-3-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/adtivity.html

4

URL เว็บไซต์ภาพถ่ายกิจกรรม สรงน้ำพระ กิจกรรมจับสลากปีใหม่ และมุมอนุรักษ์ไทย

11-4-01

http://www.edu.buu.ac.th/etc/adtivity.html

5

รายงานผลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

11-5-01

แฟ้มตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ.

6

รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดกิจกรรม

11-5-02

แฟ้มตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ.

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 15 :
เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำเนินงาน :

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

 
 

ในปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556–31 พฤษภาคม 2557) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2556

15-1-01

แฟ้มองค์ประกอบที่ 9