คณะศึกษาศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารทุก 24 ชั่วโมง

ระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งทั้งภายนอกและภานในอาคาร

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

การคัดแยกขยะ

ตู้จัดเก็บทรัพย์สินที่มีค่าของผู้ใช้บริการ