งานห้องสมุด งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 8.00 - 20.00 น.
Image

การให้บริการ
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการแก่นิสิตจำนวน 3 ห้อง ห้อง 205, 207 และ 208 ห้องละ 40 เครื่อง
2. บริการจุดอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน  13 จุด บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
3. บริการ ยืม-คืน กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องวิดีโอ