งานห้องสมุด งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 8.00 - 20.00 น.
Image

การให้บริการ
1. บริการและดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียน
2. บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ต โปรเจคเตอร์ และวิชวลไลท์เซอร์
3. บริการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนนอกสถานที่