วันลอยกระทง 2555

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี วันลอยกระทง ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย
ที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย เรียกกันว่า งานลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดกิจกรรมการทำกระทงเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป (ดูภาพกิจกรรม)

จับของขวัญวันปีใหม่ 2556

ศูนย์เทคโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมสอยดาว เพื่อแลกรับของรางวัลในวันปีใหม่ 2556 ซึ่งมีเงื่อนไขว่า นิสิตจะต้องยืมหนังสือ
ครบจำนวน 5 เล่มและยืมสื่อการสอนครบจำนวน 3 ชิ้น จึงสามารถสอยดาวได้ ของรางวัลในครั้งมีหลากหลาย เช่น หนังสือ สมุด ปากกา ดินสอ
ยางลบ กระปุกออมสิน ฯลฯและเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ (ดูภาพกิจกรรม)

วันสงกรานต์ 2556

เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปขึ้น ที่ห้องสมุด
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2556 (ดูภาพกิจกรรม)

งานร่วมใจผูกพัน สานสัมพันธ์ วันเกษียณ

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานร่วมใจผูกพัน สานสัมพันธ์ วันเกษียณ และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ห้องศิลา (ริมสระน้ำ) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 (ดูภาพกิจกรรม)

จับของขวัญวันปีใหม่ 2557

ศูนย์เทคโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมสอยดาว เพื่อแจกของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ใช้บริการ เป็นปีที่ 2 (ดูภาพกิจกรรม)

วันสงกรานต์ 2556

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะศึกษาศาสตร์ (ดูภาพกิจกรรม)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) 2556

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เบื้องต้น ภายในห้อง QS1 206 บรรยายกาศเป็นไปอย่างน่าสนใจ และตื่นเต้น โดยมีการเปิดวิดีโอสาธิต
การติดตั้งอุปกรณ์ และการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรได้ออกมาทดลองติดตั้งอุปกรณ์ด้วยตนเอง (ดูภาพกิจกรรม)

พัฒนาวินัยและจริยธรรม บุคลากร 2556

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตัวแทนบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรมของบุคลากร
ณ บ้านพุฒมณฑา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ดูภาพกิจกรรม)

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 2556

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและบริหารวิชาการในต่างประเทศ
(ดูภาพกิจกรรม)

วันสงกรานต์ 2557

คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (ดูภาพกิจกรรม)

ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับเชิญจากฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร “แนะนำการใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา” เนื่องในโอกาสวันปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดูภาพกิจกรรม)

ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 31 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (ดูภาพกิจกรรม)

อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีทีหลักสูตร “การพัฒนา Application บน Window 8”

นายประทีป อำโพธิ์ศรี เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีทีหลักสูตร “การพัฒนา Application บน Window 8”
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อบรมโครงการ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน"

นางสุภาวดี กรณียกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “รู้ทันปัญหาระบบเครือข่าย”

นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “รู้ทันปัญหาระบบเครือข่าย”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมผลงานวิชาการที่ได้คุณภาพ และการบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Open Source Reference Manager: Zotero

นางสุภาวดี กรณียกิจ และนางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมผลงานวิชาการที่ได้คุณภาพ
และการบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Open Source Reference Manager: Zotero ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักหอสมุด (ดูภาพกิจกรรม)

อบรมใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook 2010

นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์ เข้าร่วมโครงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่สารสนเทศ สำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่สารสนเทศ สำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอความร่วมมือ รวมทั้งหารือ เรื่องการมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่
ให้บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 501 A อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (ดูภาพกิจกรรม)

นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูภาพกิจกรรม)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS for Windows

นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS for Windows ในวันที่ 5 -6 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูภาพกิจกรรม)

สัมมนาวิชาการ เรื่อง Digital Learning Technology 21st Century

นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Digital Learning Technology 21st Century ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องบรรยาย 110 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ดูภาพกิจกรรม)