ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ระดับภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์
จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยใช้ชื่อว่า
"ศูนย์ปฏิบัติการทางวิชาการ" มีหน้าที่
ให้บริการยืม-คืน สารสนเทศประเภท
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542
ได้มีการจัดโครงการให้บริการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์
ได้ใช้สื่อการสอน และ สื่อการนำเสนอ
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ และได้เพิ่มขอบข่ายการให้บริการยืม-คืน
สื่อโสตทัศนวัสดุเข้ามาด้วย และเมื่อปี
พ.ศ. 2549มีนโยบายรวมการบริหาร
งานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เข้ากับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทำการจัดตั้งเป็น
"ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา"

Image

 

******แนะนำแหล่งการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ สท้าน แก้วก่า******