ประเด็นหลักยุทธศาสตร์

ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ (Philosophy)

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านศึกษาศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญา
4. พัฒนาคณะให้มีความเป็นเลิศ เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้
(Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

C

Conscious Mind

เปี่ยมด้วยจิตสำนึก

C

Collaboration

ร่วมมือประสานพลัง

C

Communication

สื่อสารสร้างสรรค์

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)

Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Innovation การผลิตผลงานวิจัย/วิชาการที่มีคุณค่า
Networking การประสานเครือข่ายเพื่อผลักดันความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

2. การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้

3. การบริการวิชาการแก่สังคมสู่สังคมอุดมปัญญา

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตของคณะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตและทุกภาคส่วน และมีสัดส่วนของบัณฑิตศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. ระบบการจัดการศึกษามีคุณภาพ และคุณธรรมสูง คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และเป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการสอนมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการดูแลและการบริการบัณฑิต ของคณะมีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเป็นแนวปฏิบัติที่มีของการจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ของประเทศ (Best Practice) และโดดเด่นในระดับอาเซียน

3. มีการคิดค้น สรรค์สร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ ของสังคมในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติทั้งด้านการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ ของประเทศที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและ ในระดับนานาชาติ

5. สามารถพึ่งตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และมีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการสูง บุคลากรมีความสุข และมั่นคงในคุณภาพชีวิต