ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสำนักงานคณบดี

แผนภูมิโครงสร้างการการบริหาร

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์
ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
ดร.ประชา อินัง
ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
อาจารย์ กมลวรรณ พลรักดี

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ดร.นคร ละลอกน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี
ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.วิโรฒน์ ชมภู
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา

หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา

ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวกชนุช เจริญผล

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์