ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ

INTERNATIONAL COLLABORATION

#National Flag #Country #University/institution
Cambodia

1. Meanchey University

China

1. Beijing Union University
2. Yunnan Minzu University
3. Dali University
4. Yunnan Normal University Business school 
5. Chuxiong Normal University
6. Linyi normal University 

France

1. University Montpellier 2
2. University Montpellier 3
3. Univeristé de Bretagne Occidental

Germany

1. Martin-Luther-Univetsitat ,Halle-Wittenbety Getmany

Indonesia

1. The State University of Surabaya
2. Yogyakarta State University
3. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
4. University Wijaya Kusuma

Japan

1. Ehime University
2. Kwassui Women’s College
3. Hokkaido University of Education

Lao PDR

1. National University
2. Savennakhet  University
3. Dongkhamxang Teacher Training College

Malaysia

1. University of Malaya
2. UNIVERSITI Kebangsaan Malaysia

South Korea

1. Busan National University of Education

Taiwan ROC

1. University of Taipei

USA

1. University of Northern Colorado
2. Aims Community College
3. Illinois State University

Vietnam

1. Baria-Vungtau Teacher Training College

 Czech Republic

1. Charles University in Prague