โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

โทรศัพท์ 0-3810-2029, 0-3810-2069
โทรสาร 0-3839-1043

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

โทรศัพท์0-3810-2076
โทรสาร 0-3839-3251

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 0-3810-2052, 0-3810-2098
โทรสาร 0-3874-5811

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

โทรศัพท์ 0-3810-2056, 0-3810-2058
โทรสาร 0-3839-3250

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ 0-3810-2067
โทรสาร 0-3839-1043

ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 0-3810-2046
โทรสาร 0-3839-1043

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 0-3810-2010
โโทรสาร 0-3839-1043

หน่วยพัฒนานิสิต

โทรศัพท์ 0-3810-2010
โโทรสาร 0-3839-1043

หน่วยบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์ 0-3810-2010
โโทรสาร 0-3839-1043

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

โทรศัพท์ 0-3839-0142
โทรสาร 0-3839-3238

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

โทรศัพท์ 0-3810-2215

ศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยคอมพิวเตอร์ : โทรศัพท์ 0-3810-2079
หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ : โทรศัพท์ 0-3810-2022
หน่วยห้องสมุด: โทรศัพท์ 0-3810-2080