หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร