เมนู
  เกี่ยวกับโครงการ
สมัครเข้าร่วมสัมมนา
ตรวจสอบการสมัครสัมมนา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา

ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาศาสตร์ : วิชาการ 55

 

 

ชื่อ - นามสกุลหน่วยงานรายละเอียด
นางปรีชญา สังขพัฒน์   โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คลิก
นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์   โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คลิก
กฤชสพล อินทศร   โรงเรียนตันตรารักษ์ คลิก
กิตติญาดา ศรีภูธร   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
ณัฐชนน ตาปราบ   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   ม.บูรพา คลิก
ทิตะวัน อยู่เรืองเดช   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
นางกชกร ปรีสงค์   โรงเรียนเมืองพัทยา 2 คลิก
นางจันทนา คลังวิจิตร   โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คลิก
นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คลิก
นางทัศนีย์ จันทร์อุดม   โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ คลิก
นางทิพวรรณ พวกดี   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คลิก
นางนงนุช รักษา   โรงเรียนเมืองพัทยา 5 คลิก
นางนงนุช รักษา   รร เมืองพัทยา ๕ คลิก
นางนฤมล อินทพงษ์   โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) คลิก
นางประภาพรรณ บุญรอด   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คลิก
นางเพ็ญพักตร์ พูลบัว   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คลิก
นางสมพร วิชัยประเสริฐ   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คลิก
นางสาวกาญจนา สังข์ผาด   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์   คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา คลิก
นางสาวภัทราภรณ์ เนินฉาย   คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา คลิก
นางสาวมธุรส จันทร์หอม   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ คลิก
นางสาวมนัสพร เติมประยูร   มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
นางสาวอลิษา จ้อยสีดา   มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
นางสุธิกุล แก้วโภคา   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คลิก
นางสุรีย์ บุญรักษา   โรงเรียนเมืองพัทยา 1 คลิก
นายชวลิต จเห็นจิตต์   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คลิก
นายประวีณ สุทธิสง่า   มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
นายภควัต มานัสนนท์   คณะศึกษาศาตร์ คลิก
นายมานิต ศิริเพิ่มพูล   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ คลิก
นายสุพรรณ พิมเสน   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คลิก
ประภัสสรา สงค์พิมพ์   คณะศึกษาศาตร์ คลิก
พรรณกมล สวัสดิภิรมย์   มหาวิทยาลัยบรูพา คลิก
ภาณุพงศ์ ลาภเกิน   โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คลิก
มนสินี น้ำจันทร์   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
วรัญญา รอดประเสริฐ   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
วิริยา วังพรม   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา คลิก
สโรชา สิทธิ   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
สุวณิชชา สมจิตต์   คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
อิศรพร ช่วยพัฒน์   คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา คลิก
 

ตรวจสอบรายชื่อแยกตามรายชื่อเรื่องสัมมนา

เรือประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ครูกับการพัฒนาศักยภาพ e-learning

สู่เส้นทางความก้าวหน้าในการทำวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสร้างสื่อการสอนทางดนตรีสำหรับครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียน

การจัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับครู

การสร้างธนาคารข้อสอบระดับรายวิชาและมาตรฐานการวัดประเมินผลสำหรับครู